Adatkezelés

Adatkezelés
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2021. március 1-től

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Ready 2 Grow Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:    2100 Gödöllő, Remsey krt. 8.
Telefon:    +36 30 371 5660
Email:    utazas@utaznijo.com | info@r2g.hu
Honlap:    https://utaznijo.com
Cégjegyzék szám:    13-09-177610
Képviselője:    Maka Marianna

2. A tájékoztató célja
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel vagyunk a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatkezelési rendelet - GDPR)” valamint a hazai „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásaira.
Szakmai tevékenységünket illetően cégünk utazásközvetítéssel, utazási tanácsadással, repülőjegy foglalással, szállás foglalással, vonatjegy foglalással, autóbérléssel, biztosításkötéssel, elektromos autó töltő berendezések értékesítésével és bérbeadásával, valamint szoftverfejlesztéssel foglalkozik.
 

3. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Ready 2 Grow Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Ready 2 Grow Kft-vel utazási szerződést kötők.

weboldalaink: a Ready 2 Grow Kft. által működtetett weboldalak: https://utaznijo.com; https://r2g.hu; https://www.freecharger.hu/; 
 

4. Az adatkezelés elvei

A Ready 2 Grow Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak adattakarékosság);
(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5. A Ready 2 Grow Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Ready 2 Grow Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:
I. Ajánlatkérés, érdeklődés szolgáltatásaink iránt honlapon, személyesen, telefonon,
e-mailben vagy más módon

(a) név;

Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím , telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez,
beazonosításához szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, hossz,
úti cél, szállás, ellátás besorolás,
résztvevők száma, kora, kiutazás
módja, ár preferencia, megjegyzés);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához,
annak megfelelő, személyre szabott
megválaszolásához szükséges adatok, az
ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig
tart.
II. Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó oldalon, ajánlatkérés során, rendelés során, ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben), egyéb DM tevékenység

(a) e-mail cím, esetlegesen név,

Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat

(b) esetlegesen telefonszám;

Az ügyfél későbbi eléréséhez
elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya, tematikus
hírleveleink iránti igény (pl.
Kalandtúra hírlevél);

Az ügyfél eldöntheti hogy kívánja-e kapni
tematikus hírleveleinket vagy sem; az ügyfél
saját közlése alapján.

(d) feliratkozás dátuma, levelezés
történet nyilvántartása

Esetleges technikai problémák feltárása
céljából.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, az érdeklődő leiratkozhat.


III. Utazási szerződés kötés/ utazásközvetítés

(a) név, titulus; születési adatok; nem

Az ügyfél/utasok beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím, telefonszám; cím (egyes
esetekben az utasok esetén is, nem
csak a kapcsolattartóé, pl. kalandtúra)

Az ügyfél/utasok későbbi eléréséhez
elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél,
szállás besorolás, gyerekek száma és
születési ideje, étkezési igények,
releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. . Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése éve plusz nyolc év.

 

IV. Repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

(a) név, titulus; születési adatok; nem;

Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím, telefonszám; cím
(kapcsolattartó)

Az ügyfél későbbi eléréséhez
elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) a szerződés tárgya (pl: időpont(ok),
úti cél, besorolás, gyerekek száma és
születési ideje, esetleges étkezési
igények, esetleges releváns
egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.


Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése éve plusz nyolc év.

V. Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok során megadott adatok

Az adatkezelés célja: Felméréseken, szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, kérdőívek kitöltésével kapott információk elemzése, nyertesek értesítése. Az adatok rögzítésének célja továbbá a visszaélések, többszöri beküldések megakadályozása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, ügyfelek által adott visszajelzések. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében kerülnek rögzítésre. Az ügyfelek és az oldal látogatóinak véleményét a Ready 2 Grow Kft. bizalmasan kezeli a statisztikai értékelési folyamat során, az ügyfelek és más látogatók személyes és különleges adatait nem kapcsolja össze az e-mail címekkel.

VI. Profilalkotás

(a) az adott ügyfél kapcsán végzet fenti
pontok szerinti tevékenységekhez
kapcsolódóan kezelt adatok
összessége

Az ügyfél beazonosításához és előzetes
hozzájárulása alapján készítendő, személyre
szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges
adatok.


Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.


6. Google AdWords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámalkalmazást használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;„Google“). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy


7. A Google Analytics használata

A Ready 2 Grow Kft. a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

8. Cookie-k a weboldalainkon

Manapság a weboldalak szinte mindegyike használ sütiket, így a mi oldalunk is. Kérjük, tájékozódjon ennek részleteiről az alábbiakban!

Mi is az a cookie?

A cookie (vagyis süti) egy olyan fájl, amit a weboldal megtekintőjének számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes eszközén hoznak létre a weboldalak. A cookie-t a weboldalt kiszolgáló szerver küldi a látogató böngészőjének, ami tárolja azt, majd az a további látogatások, oldalmegtekintések alkalmával visszaküldi a szervernek. Manapság a weboldalak szinte mindegyike használ sütiket, így a mi weboldalaink is. Sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható kódokat, és nem férnek hozzá az ön személyes adataihoz, vagy lemezen tárolt adataihoz.

Mire használhatóak a cookie-k?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Így tudjuk például megjeleníteni az Ön számára a "KORÁBBAN MEGTEKINTET AJÁNLATAINK" listát, ahol az Ön által korábban megtekintett utazásokat listázzuk, hogy könnyebben tudjon visszatalálni hozzájuk. Továbbá ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Hasonlóan működnek az oldalaink látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használt cookie-k, amelyek értékes információkkal szolgálnak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani.

Milyen cookie-kat használ az Ready 2 Grow Kft.?

A Ready 2 Grow Kft. kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes
fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

A Ready 2 Grow Kft. által használ cookie-k megfelelnek a legszigorúbb adatvédelmi kritériumoknak,
és személyes adatokat nem tartalmaznak.

A Ready 2 Grow Kft. oldalainak megtekintése során nem csak a Ready 2 Grow Kft, hanem más webes szolgáltatók is használhatnak cookie-kat (rakhanak le, és olvashatják vissza saját korábban lerakott cookie-jukat). Ennek oka, hogy oldalaink használják ezen szolgáltatók szolgáltatásait. Ilyenek például az alábbi oldalak:

youtube.com (a beágyazott videok miatt)
vimeo.com (a beágyazott videok miatt)
facebook (a beágyazot Like és Share gombok, hozzászólások miatt)
google (közösségi, hirdetési és statisztikai szolgáltatásai miatt)

A fenti listán kívül előfordulhat, más szolgáltató is, mely beágyazott tartalmai miatt cookie-kat használhat. Ennek teljes listáját nem tudjuk megadni, mert a tartalmak létrehozásakor felhasználóink számára szabad külső tartalmakat oldalainkba beilleszteni. Pl. pár sorral beilleszthető egy Instagram bejegyzés, mely megjelenítésekor használja cookie-ban tárolt adatait, hogy azt Ön számára személyessé tegye (rögtön bejelentkezve hozzászólásra adhat Önnek lehetőséget.)

A cookie-k tiltása, törlése

Ha zavarja Önt, hogy oldalaink cookie-kat tárolnak több lehetősége is van: A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Köztes megoldásként használhat "Inkognitóablak"-ot böngészésre, mely a bezáráskor minden cookie- adatot automatikusan töröl. Ezt javasoljuk, ha más gépét használja, vagy pl, internet kávézóban böngészik. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, oldalainkon például nem fog tudni rendelés leadni.

Miért fontosak a cookie-k?

Az internet hatékony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói működésképtelenek. A közösségi oldalak (Facebook, Google+ stb.) és online szolgáltatások (például a Gmail) működésképtelenek a sütik használata nélkül. Jó tudni, hogy a cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy többé nem kap online reklámokat. Mindössze annyit érhető el vele, hogy a megjelenő reklámok nem képesek figyelembe venni a böngészési szokásait, így nem igazodnak az igényeihez és az érdeklődési köreihez.

9. Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook /Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és „lájkolta” , „kommentelte”, vagy más interakciójával érintette a Ready 2 Grow Kft. weboldalait, publikált tartalmait.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

10. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Ready 2 Grow Kft. a következő felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat (mint adatkezelőkkel,
vagy adatfeldolgozókkal):

a)       a Ready 2 Grow Kft. cégen belül, telephelyei és munkavállalói között;

b)      a Ready 2 Grow Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

c)       az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, légitársaság, stb.);

d)      más utazásszervezőkkel (viszonteladás során)

e)       felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

f)       könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival

g)      informatikai rendszereinek szolgáltatóival

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Ready 2 Grow Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről, email: utazas@utaznijo.com, telefon: +36 20 240 4160, cím: 2100 Gödöllő, Remsey krt. 8.

11. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A Ready 2 Grow Kft. mint utazási iroda informatikai szolgáltatásokat is nyújt, így az utazási irodai tevékenységhez külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

12. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Ready 2 Grow Kft. az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a)       a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

b)      a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

c)       a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

d)      a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a Ready 2 Grow Kft. törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

13. Az ügyfél hozzáférési jogai

Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Ready 2 Grow Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a
személyes adatait, a Ready 2 Grow Kft. köteles tájékoztatást adni. Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Ready 2 Grow Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

a)       a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

b)      nem terjed ki az anonim adatokra;

c)       nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

d)      magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.


A Ready 2 Grow Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Ready 2 Grow Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.


14. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

a)       nem terjed ki az anonim adatokra;

b)      a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

c)       nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

d)      magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Ready 2 Grow Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Ready 2 Grow Kft. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Ready 2 Grow Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne

15. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére. Az Ready 2 Grow Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

1)      a Ready 2 Grow Kft. kezeli e személyes adatokat, és

a)       az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

b)      a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Ready 2 Grow Kft. a személyes adatokat kezeli.

2)      A Ready 2 Grow Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

a)       a Ready 2 Grow Kftkezeli az ügyfél személyes adatait, és

b)      az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

c)       az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

d)      nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

3)      Az Ready 2 Grow Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

a)       az adatkezelés a Ready 2 Grow Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, és

b)      az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Ready 2 Grow Kftkezeli a személyes adatait, és

c)       az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben. Az Ready 2 Grow Kftindokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

d)      az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

e)       az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

f)       a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

g)      az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.


A Ready 2 Grow Kft.az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Ready 2 Grow Kftazonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Hírlevélrendszerünkből való törlés automatizált. A felhasználó bármikor törölheti magát a levél alján lévő leiratkozó link használatával.


16. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai
kezelése korlátozásának kérésére

a)       nem terjed ki az anonim adatokra;

b)      a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

c)       nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

d)      magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat. A Ready 2 Grow Kft.korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Ready 2 Grow Kft.korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok
kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
A Ready 2 Grow Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

a)       az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

b)      a Ready 2 Grow Kft-nekmár nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

c)       az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
 

A Ready 2 Grow Kft.korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

a)       az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Ready 2 Grow Kft.jogos érdekei céljából, és

b)      az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Ready 2 Grow Kft.általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Ready 2 Grow Kft.az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Ready 2 Grow Kft.azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Ha a Ready 2 Grow Kft.korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

a)       tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

b)      az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

c)       kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez. A Ready 2 Grow Kft.nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.


17. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyesadatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.


18. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Ready 2 Grow Kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át)
vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett
adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor


19. Panasz benyújtásához való jog, az adatkezelő elérhetősége

•    Postai levélben: Ready 2 Grow Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Remsey krt. 8.
•    E-mailben: info@r2g.hu
•    Személyesen: +36 30 371 5660 telefonszámon egyeztetett módon.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
honlap: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

20. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (pl. weboldalunk kizárólag titkosított protokoll alatt érhető el)
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
Adatkezelő adatbiztonsági intézkedése: Informatikai rendszereink redundáns (tartalékokkal bíró) felépítése, szerverről, adatainkról automata folyamatos biztonsági mentések készítése.


21. Az érintett tájékoztatása esetleges adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

·         az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

·         az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

·         a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

·         Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


22. Esetleges adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

23. A jelen tájékoztató módosításai

A Ready 2 Grow Kft.fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Ready 2 Grow Kft.adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról. A mindenkor hatályos Adatvédelmi tájékoztató elérhető az interneten az alábbi cím alatt: https://utaznijo.com/hu/page/adatkezelesi-tajekoztato

Hírlevél feliratkozás
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.